حضور کدام جناح در راس قدرت به نفع مردم است !؟

بین جناح ها و طیف های مختلف موجود در حاکمیت ، بنظرم ، جناحی که روستائیان و حاشیه نشینان بیشتری را به شهرها و پایتخت می کشاند با منافع ملی ما سازگارتر است .
به نفع مردم است که تعداد بیشتری از نیروهای بنیادگرا که توهم دخالت در سرنوشت دنیا دارند ، به پول و قدرت دسترسی داشته باشند ، از یک طرف با آلوده شدن به ثروت ملی ادعاهایشان برای اصلاح دنیا کاهش یافته و بفکر اصلاح خود می افتند و از طرف دیگر بعنوان یک معضل و دردسر جهانی مطرح میشوند و آنگاه در راه خلاصی از ستم آنها تنها نخواهیم بود ، مردم جهان نیز با ما همراه میشوند .
محروم بودن و محروم ماندن با عمق و شدت تفکر بنیادگرایی و ستیز با باصطلاح استکبار ، که میتواند از صاحب سوپر سرمحل تا خود شیطان بزرگ را در بگیرد ، رابطه مستقیم دارد .

Advertisements