نادانی یا نا آگاهی ، کدام یک ؟

نادانی وجود خارجی ندارد .

نا آگاهی وجود دارد .

کم خردی یا بی خردی نداریم .

کم اطلاعی و بی خبری هست .

شاید میان انسان ها یک درصد نیز انسان : «نفهم ، احمق ، منکر واقعیت ، دیوانه ، … » نداشته باشیم .

اگر اطلاعات و اخبار به طور مساوی به همگان برسد ، تقریبا هیچ کس انتخابی برخلاف واقع نخواهد داشت .

Advertisements