خودکشی و دینخویی

بین خودکشی و دین خویی چه نسبتی برقرار است ؟

برای این که فردی مبادرت به خودکشی نماید ، ناگزیر :

بایستی گونه ای دینخویی داشته باشد

نوعی نگاه دینی و جهان بینی دینی

انتظارات دین مدارانه از جهان پیرامون

توقع و انتظار برپا بودن و حاکمیت نظم و عدالت و چارچوب معین  بر دنیا

بدون فرافکنی خودکشی ای رخ نخواهد داد

کسی که فرافکنی نمی کند ، خودکشی نیز نمی کند .

انتظار گرداننده ای آگاه و هدفمند که گردش امور دنیا را در دست دارد و با هر انسان روابط بخصوصی دارد .

بدون نگاه  دینی (آن چه در عالم واقع  تحت عنوان دینخویی شناخته می گردد ) داشتن به جهان خودکشی غیر ممکن است .

Advertisements