چرخه بی پایان LOOP

چرخه بی پایان اسب عصاریافتادن در دام های تبلیغاتی و الگو گرفتن گفتگوی روشنفکری و علمی از ابزارها و عناصر فرهنگ استبدادی می تواند گفتمان و جایگاه جامعه روشنفکری را تنزل داده و سطحی کند .
برای روشن شدن مطلب لطیفه ای برای تان تعریف کنم :
در دوران انقلاب در یکی از شهرهای دور افتاده استان های محروم مخالفان رژیم در یک سوی خیابان شعار می داده اند : «مرگ بر شاه فاشیست»
در سوی دیگر طرفداران رژیم در مقابله با آن ها می گفته اند :
«درود بر شاه فاشیست» !
جامعه روشنفکری بایستی مراقب باشد مواد و مصالح فرهنگ شعاری و سطحی گرایانه را به عاریت نگیرد .
در یک طرف عده ای می گویند :
اسلام آمد و جامعه ای را از جاهلیت نجات داد .
درست این نیست که بگوییم :
اسلام آمد و جامعه ای متمدن را به واپس روی دچار کرد .
اسلام و سایر عناصر فرهنگی ابزار دست عناصر و جریان های اجتماعی هستند ، «آورده و برده» می شوند ، «نمی آیند و بروند» ! .
ما انسان ها در راستای قرار دادن همنوعان مان در چارچوب هایی که بهتر قابل کنترل و شناسایی رفتار باشند ، آن ها را در چرخه هایی بی پایان قرار می دهیم ، در هر قسمت این چرخه فقط گردش بی انتها و پایان در انتظار می باشد .
تمام اجزای این چرخه از امور و مفاهیم به ظاهر انتزاعی و در واقع موهوم ، سررشته گرفته و به همان نیز ختم می گردند ! .

Advertisements